Co to je milíř

Milíř je homolovitá hranice dřeva, kde za pomalého hoření dřeva, za minimálního přístupu vzduchu a při relativně vysoké teplotě hoření probíhá jeho zuhelnatění (karbonizace). Proces se nazývá suchá destilace. Během tohoto procesu se dřevo zbaví vody, těkavých látek a v konečném výsledku se podstatně zvýší obsah uhlíku. Vzniklé palivo tak dosáhne mnohem vyšší výhřevnosti a nekouří.

Místo pro stavbu milíře muselo být chráněno před větrem, muselo se nacházet v blízkosti vodního zdroje s dostatkem vody a být dopravně přístupné pro dovoz dřeva a odvoz dřevěného uhlí. Podloží muselo být pórovité, nejlépe hlinitopísčité, aby umožňovalo pronikání vzduchu a vsakovalo kapalné sloučeniny vzniklé při pálení dřeva. Plocha pro budoucí milíř musela být suchá, zbavená všech nerovností, trávy, kamení a kořenů a její průměr musel být zhruba o 2 metry větší než průměr samotného milíře. K úpravě podloží nového uhliště si uhlíři vozili směs přepálené země a zbytků dřevěného uhlí z předchozího milíře, protože zajišťovala optimální podmínky pro pálení. K pálení bylo použito výhradně vyschlé a odkorněné polenové dříví.

Ke stavbě milíře, pálení a vybírání uhlí potřeboval uhlíř řadu nezbytného nářadí. K založení a úpravě uhliště železnou lopatu, širokou motyku (tzv. krace), krumpáč (tzv. špičák), k urovnání uhliště speciální hrablo (tzv. plácačka) a hrábě. K donášení dříví na milíř trakař. K samotnému zuhlení kovovou tyč, přenosné dřevěné schody, dřevěnou palici k vyrovnávání a hutnění výdutí, konve a kádě na vodu, dřevěné lopaty, železný kůl na vyvrtávání dýmníků, hrablo k urovnávání patra a k rozhrabávání milíře hrábě s dlouhými zuby a dlouhou železnou motyku.

U každého místa pro pálení milířů si uhlíři stavěli jednoduché chýše. Život uhlířů byl těžký a nebezpečný, a to nejen díky nebezpečnosti řemesla, které provozovali. V hlubokých lesích je ohrožovala nejen divoká zvěř, ale především lidská sebranka, která se v lesích ukrývala před spravedlností. Uhlíři patřili pro svůj osamělý způsob života k lidem s tajemným a záhadným povoláním, proto o nich vznikla řada pověstí.